Array Yazdır Array

1. Temel Gereksinimler

1.1. Tüm ba?vuranlar bireysel olarak de?erlendirilir. Ba?vuranlar?n psikoloji, psikiyatri, hem?irelik, u?ra? tedavisi, rehberlik ve dan??ma gibi ruhsal yard?m amaçl? profesyonel alanlardan en az birinde genel olarak yeterli görülen kabul edilmi? temel bilgi ve e?itime sahip olmalar? gerekir. Ayr?ca en az iki dernek üyesi taraf?ndan önerilerek yönetim kurulu taraf?ndan klinik rahats?zl?klar?n tedavisinde yeterli bilgi ve deneyime sahip olduklar? onaylanm?? olanlar e?itime aday olarak kabul edilirler.
1.2. Adaylar?n dan??anla i?birli?i yapma, empati yapma, ki?iler aras? etkinlik gibi temel psikoterapist becerilerine sahip olmalar? gerekir. 
1.3. Adaylar?n bili?sel davran??ç? terapileri sistematik biçimde temel tedavi edici model ya da modellerden biri olarak kullanmalar? gereklidir.


2. E?itim Süresi

2.1. Adaylar?n e?itimi standart bilimsel/mesleki nitelikte bir e?itimdir ve bu süreç asgari 450 saatten olu?ur.

3. Teorik ve Beceri E?itimi

3.1. Genel e?itim içeri?i psikopatoloji, bili?sel ve davran??ç? psikoterapi ile ilgili gerekli bilgi ve anlay???n kazan?lmas?n? sa?lamaya yöneliktir.
3.2. Tüm e?itilenler bili?sel davran??ç? terapiler ve bu terapilerin sorun alanlar?na uygulanmas?yla ilgili kapsaml? bir anlay?? kazand?racak e?itim program?n? al?rlar.
3.3. Beceri/uygulama e?itimi  bilgi ve deneyim kazanman?n temel bir bile?enidir ve ö?rencilerin toplam e?itim program?n?n %50 sini olu?turacakt?r. Bu e?itim beceri geli?tirmeye yönelik olarak, kay?tlar?n dinlenmesi, akran süpervizyonu, canland?rma, küçük grup çal??malar? gibi etkile?imli e?itim yöntemlerini içerir. 
3.4. Bu bilgi ve beceriler yap?land?r?lm?? e?itim ve ö?rencilerin kendi çal??malar?yla kazan?lacakt?r. Bili?sel Davran??ç? Psikoterapiler Derne?i e?itim program? bili?sel davran??ç? terapileri ö?renme ilkeleri, bili? ve davran?? analizi, bili?sel davran??ç? terapilerin çe?itli klinik rahats?zl?klara uygulanmas?n? içeren bir tarzda hiyerar?ik biçimde düzenlenmi? 400 saatten ve 4 modülden olu?ur. Her bir ö?renci bu e?itim program?n?n gerektirdi?i ev ödevleri, s?navlar, vaka sunumlar? gibi yükümlülükleri yerine getirmek durumundad?r. E?itim kayd? (dosyas?) çal??man?n süresi, e?itim saatlerinin say?s?, aday?n e?itimine kat?lan konu?mac?lar, e?iticiler ve denetmenlerin kay?tlar?ndan olu?mal?d?r.
3.5. Adaylar?n birçok bili?sel davran??ç? terapi kursu sonunda oldu?u gibi, haz?rlayacaklar? raporlar, ara?t?rma projeleri ve s?navlarla bili?sel davran??ç? terapilerinin kuramsal ve uygulamaya dönük yanlar?yla ilgili yeterli bir anlay??a sahip olduklar?n? göstermeleri beklenmektedir.

4. SUPERV?ZYONLU KL?N?K UYGULAMA

4.1. Kurs süresi boyunca adaylar 225 saatlik de?erlendirme ve terapi süpervizyonu alacaklard?r.
4.2. Her aday e?itim süresi boyunca hem de?erlendirme hem de terapiye dönük olarak akredite veya e?iticiler taraf?ndan uygun bulunmu? terapistlerden süpervizyon alacaklard?r. Süpervizyon düzenli geri bildirim ve tart??madan olu?acakt?r. Yak?n süpervizyon ise do?rudan izleme, görü?menin sesli ya da görüntülü kayd?n?n incelenmesiyle yap?lacakt?r.
4.3. E?itilen ki?inin e?itim süresi içinde de?erlendirme seans?ndan tedavinin bitimine ve tedavi sonras? kontrol görü?melerini de kapsayan biçimde en az dört dan??an?n tedavisini yürütmesiyle uygulamal? e?itim tamamlanacakt?r. Bu olgular?n en az üç farkl? türde sorunla ilgili olmas? gereklidir. Bu vakalar?n tedavisi do?rudan ya da kay?t yöntemleri arac?l???yla süpervizörler taraf?ndan yak?ndan takip edilecektir.
4.4. Denetlenmi? (süpervize edilmi?) klinik uygulama e?itiminin detaylar? e?itim kayd?nda belirtilecektir.
4.5. Denetlenmi? klinik uygulama, resmi de?erlendirmeye tabi tutulacakt?r. Takip edilen 4 olgu uygun formatta yaz?larak nihai de?erlendirmenin bir parças? olarak de?erlendirilecek veya uygun görülen bir de?erlendiriciye sunulacakt?r.