Bilissel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hata
  • XML Parsing Error at 1:577. Error 9: Invalid character
Home

Yeni bir dergiyle, ülkemizin bili?sel davran??ç? psikoterapi alan?na özel ilk dergisiyle kar??n?zday?z. Günümüz psikoterapi yakla??mlar? içinde bilimsellik, uygulanabilirlilik ve yararl?l?k aç?lar?ndan öne ç?kan bili?sel davran??ç? psikoterapilerin geli?iminde kuram ve uygulama kolkola gitmi?tir. Dergimizin temel hedefi ülkemizdeki bili?sel davran??ç? kuram ve psikoterapiye ili?kin bilimsel çal??malar?n yay?nlanabilece?i bir platform olmakt?r.

Bu platformun giderek uluslararas? bir nitelik kazanmas?n? amaçlad???m?z için derginin yay?n dili ?ngilizce ve Türkçe olacakt?r. K?sa vadede ulusal ve uluslararas? indekslere girmek dergimizin bir di?er hedefidir.

Bili?sel davran??ç? psikoterapilerin, ülkemizde uygun yeterlikte profesyoneller taraf?ndan ideal standartlarda, uygun ortamlarda uygulanmas? için bu alana ili?kin bilimsel çal??malar ve uygulamaya dönük bilgilerin ço?almas? gerekti?ine inan?yoruz. Dergimizin içeri?ini de bu öncelikler belirleyecektir. Derginin her say?s?nda bili?sel davran??ç? terapi alan?na ili?kin bir konuda geni? bir gözden geçirme, bir olgu sunumu, ve bir bili?sel davran??ç? terapi tekni?inin tan?t?m? olacakt?r. Bunun yan? s?ra kalan içeri?i bilimsel ara?t?rmalar olu?turacakt?r. ?lk say?s?ndan itibaren hakemli bir dergi olacak olan dergimizde h?zl? bir yay?nlanma süresi ve uygulamaya dönük bilimsel bilginin yal?n bir ?ekilde sunulmas?n? istiyoruz. Umar?z bu hedeflerimize ula??r?z.

Dergimize gerek yazar gerekse de hakem olarak katk?da bulunan ve bulunacak olan herkese te?ekkür etmek ve alanla ilgili çal??malar?n?z? dergimize bekledi?imizi bilmenizi istiyoruz.

Sayg?lar?m?zla

Yay?n Yönetmeni

M. Hakan Türkçapar

 

BDPD PROGRAMLARININ UYGULANDI?I ?EH?RLER

B?LG? ED?N?N