Bilissel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hata
  • XML Parsing Error at 1:577. Error 9: Invalid character
Home ET?K ?LKELER

Dernek Etik ?lkeler Rehberi

I. Giri?
1. Bili?sel Davran??? Psikoterapiler Derne?inin tm yeleri bu rehberde s?ralanan kurallara uymay? taahht ederler.
2. Bu rehberde "terapist" ile derne?imiz yesi olan ve kognitif davran?? terapileri uygulama yeterli?ine sahip ki?iler, "dan??an" ile ise da ruh sa?l??? alan?nda hizmet almak iin bu terapistlere ba?vuranlar kastedilmektedir.
3. Halen derne?imiz yesi olan ki?ilerin tamam? ayn? zamanda ruh sa?l??? alan?nda al??an ve yeterlili?i yasal olarak kabul edilmi? profesyoneller oldu?undan kendi mesleki etik ilkelerine uyduklar? kabul edilmektedir. Bu nedenle bu meslek gruplar?na (psikiyatri, psikoloji, rehberlik ve dan??manl?k, psikiyatri hem?ireli?i, psikiyatrik sosyal hizmet) ili?kin genel etik ve yasal kurallar ayr?ca bu etik rehberde belirtilmemi?tir.
4. Tm dernek yelerinin ba?vuranlar?n sorunlar?n?n zlmesi ve iyilik hali iin al??aca??, sahip oldu?u tm bilgi ve becerileri herhangi bir nyarg? ta??madan insano?lunun deeri ve onurunu gzeterek kullanmas? beklenmektedir.


II. De?erlendirme ve Bili?/Davran?? Mdahale Yntemleri
1. Herhangi bir ruhsal mdahale yap?l?rken bunun dan??an?n ve ona ait evresel ko?ullar?n incelenme ve de?erlendirmesinden elde edilen bulgulara gre planlanmas? gerekir. De?erlendirme ve mdahaleler dan??an?n yarar?n? en iyi ?ekilde gzetecek, zararlar? en aza indirecek, k?sa ve uzun vadede en fazla yarar sa?layacak nitelikte olmal?d?r.
2. De?erlendirme ve mdahaleler yap?l?rken tm olas? tedavi seenekleri, etkinlik dzeyleri, dan??anda olu?turaca?? rahats?zl?k, mdahale sresi ve bedeli ile ilgili bilgiler ve kan?tlar dikkate al?nmal?d?r.
3. De?erlendirmeler ve mdahaleler srdrlen tedavinin etkinli?in srekli kontrol edilebilece?i bir biimde gerekle?tirilmelidir.
4. De?erlendirme ve teraptik mdahalelerin amalar? dan??ana ba?lang?ta anlat?larak zerinde anla??lmal? ve sre boyunca gerekirse yeniden ele al?nmal?; e?er makul bir sre iinde amalanan hedeflere ula??lamam??sa durum yeniden gzden geirilerek gerekirse dan??an?n ba?ka bir terapiste gnderilmesi sa?lanmal?, ve yine gerekti?inde herhangi bir taraf?n iste?iyle sre sonland?r?labilmelidir.
5. De?erlendirme ve teraptik mdahalelerin dan??ana k?sa ve uzun srete yarar getirece?i gsterilmi? olmal? ve hastaya herhangi bir trde zarar vermeyen, kay?p, ac?, yoksunluk, veya ba?ka bir tr ?zd?rap iermeyen trden olmalar? gerekir. Bununla birlikte kimi kez yaln?zca uzun bir tedavi srecinde sa?lanabilecek iyilik hali ve ?ifan?n, yaln?zca greceli olarak geici ve k?sa sreli yoksunluklar ve s?k?nt? ieren mdahalelerle sa?lanabilece?i rahats?zl?klar olabilir. Ba?ka trden etkili tedavi yakla??mlar?n?n varl??? sz konusu oldu?unda veya yoksunluk ieren tedavinin uzun sreteki yarar? ?pheli oldu?unda bu trden tedaviler kullan?lmamal?d?r. Bu tr de?erlendirme ve mdahaleler dzenlenirken hastan?n s?k?nt?s? en aza indirilecek ve tehlikeli ya da uzun sreli bir yoksunluk meydana gelmeyecek biimde dzenlenecektir. Bu tr bir mdahalenin uygunlu?undan en kk bir ?phe duyuldu?unda nesnel ve ba??ms?z bir gr? almak zere daha tecrbeli bir terapiste dan???lmal?d?r.


III. Tedaviye Onay
1. Tedavi tr ve yap?lacak mdahalelelerle ilgili olarak dan??andan onay al?nmas? tedavi sreci boyunca daima yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur.
2. Ruhsal hizmet sunan ki?i dan??an? yaln?zca tan?sal ya da ara?t?rma amal? olarak gryorsa bu durumun dan??ana a?k bir dille a?klanmas? gereklidir.
3. Uygulanacak tedavi a?amalar?, amac?, rasyoneli, etkilili?i/etkisizli?i ve seenek olabilecek di?er tedavi yakla??mlar? dan??an?n en iyi biimde anlamas?n? sa?layacak biimde aktar?lmal?d?r. E?er uygulanan mdahale ya da tedaviler etkisi kan?tlanm?? bir yntemden ok deneysel ve yeni bir yakla??m ise bu hizmeti alan ki?iye a?ka anlat?lmal? ard?ndan yaz?l? onam? al?nmal?d?r.
4. Dan??an bir tedavi kurumunda (hastane gibi) kendi iste?i d???nda yatmakta ise de?erlendirme/mdahaleler iin onay al?nmas? her zaman olanakl? olmasa da yukar?da (II.4) tan?mlanan biimde yrtlmeli ve hastaya tedaviden ekilebilme zgrl? tan?nmal?d?r.


IV. E?itim ve Yeterlik
1. Hibir terapist kendisini sahip olmad??? beceriler veya yeterince bilmedi?i yntemleri biliyormu? gibi sunmamal?d?r.
2. Terapistler ald?klar? minimal standart e?itimle sahip olduklar? beceri ve yeterli?in s?n?rlar?n? bilerek bunu a?an durumlarda dan??an? ya bu beceriye sahip di?er meslekta?lar?na gndermeli ya da tedavi srecini bu alanda yeterli olan birinden dan??ma ve e?itim alarak devam ettirmelidirler.
3. Minimal (temel) e?itim dnemi bittikten sonra da gncel geli?meler ve yeni yntemler konusunda bilgi almak zere kurs ve kongrelere kat?lmal?, yeni ara?t?rmalar?n izlemeli ve dzenli olarak tecrbeli bir e?iticiden spervizyon almal?d?rlar.


V. Profesyonel ?li?kiler
1. Terapist multidisipliner bir kurumda al??maktaysa di?er meslekta?lar?na kararlar?yla ilgili bilgilendirmeli, gerekti?inde onlara dan??mal?, kendi s?n?rlar?n? net ve a?k biimde tan?mlamal?d?r.
2. Dan??an?n tedavi sorumlulu?u as?l olarak kendisine verildi?inde terapist yeterlili?inin s?n?rlar?n? bilerek, gerekti?inde di?er profesyonellere dan??mal?d?r.


VI: Mahremiyet
1. Terapistin dan??andan elde etti?i bilgiler onu en iyi biimde anlamaya ve yard?ma ynelik kullan?lmal?, bu bilgi yaln?zca do?rudan tedavi sreciyle ilgili olan profesyonellerle payla??lmal?d?r.
2. Elde edilen bilgi yukarda tan?mlanan s?n?rlar?n d???na aktar?laca??nda ya da ara?t?rma amal? olarak kullan?laca??nda dan??an?n onay? al?nmal?d?r.
3. Elde edilen bilgiler e?itim amal? olarak bir gruba sunulaca?? zaman dan??andan izin al?nmal?, bu iznin verilmedi?i durumlarda ki?inin alaca?? hizmetin hibir biimde bu karardan etkilenmeyece?i a?k bir biimde anlat?lmal?d?r.
4. E?er hastayla ilgili bilgiler yay?nlanacaksa bu yaln?zca amac? sa?lamaya ynelik bilgi aktar?m? ile s?n?rl? tutulmal?d?r.
5. E?er video, ses kayd? ya da di?er biimlerde bir kay?t yap?l?yorsa bunun
a)di?er profesyonellere b)?rencilere c)halka m? gsterilece?i netle?tirilerek dan??andan izin al?nmal?d?r.


VII. Ara?t?rma
1. E?er dan??anla bir ara?t?rma projesi kapsam?nda gr?lyor ya da test veriliyorsa bireye bunun do?rudan tedaviye dnk bir amac? olmad??? a?klanmal? ve gerekli onay al?nmal?d?r.
2. Bir ara?t?rma projesi kapsam?nda bir tr mdahalenin di?er bir trle ya da kontrol grubuyla kar??la?t?rmas?n?n yap?ld??? durumlarda ara?t?rma sonunda etkili oldu?u saptanan mdahale daha sonra etkili tedavi almad??? gsterilen gruplara da uygulanmal?d?r.


VIII. Dan??an?n Smrlmemesi
1. Terapistler hibir ?ekilde dan??anlar?n? parasal, cinsel veya di?er biimlerde smremezler/ kullanamazlar.
2. Dan??anla sosyalize olmay? birlikte ayn? ortamda al??malar? do?as? gere?i gerektiren kimi durumlarda ki?isel ve profesyonel ili?kinin s?n?rlar? net olarak belirlenmelidir.


IX. ncelikler
1. Terapistler kendi zelle?tikleri alan? saptayarak hareket etmeli, bildikleri bir tekni?i uygularken genel bilgileri gz nnde tutarak etkinlik k?yaslamas? yapmal?d?rlar.


X. Reklam
1. Bili?sel Davran??? Psikoterapiler Derne?i yeli?i hibir profesyonel stat ve zel bir avantaj sa?lama anlam?na gelmez. Terapistler dernek yesi olmalar?n? zel bir stat zelli?i ta??yacak biimde kullanamazlar.
2. Dernek taraf?ndan terapist olarak akredite edilen ki?iler bu gerekli?i duyurmakta zgrdrler.

 

BDPD PROGRAMLARININ UYGULANDI?I ?EH?RLER

B?LG? ED?N?N