Bilissel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hata
  • XML Parsing Error at 1:577. Error 9: Invalid character
Home

Konversiyon Bozuklu?u Nedir?

Konversiyon Bozuklu?u lkemizde s?k grlen bir ruhsal rahats?zl?kt?r. Konversiyonun kelime anlam? dndrmedir. Konversiyon bozuklu?u e?itli ruhsal s?k?nt?lar?n (znt, korku, utan, fke) bedensel sorunlara (konu?amama, bay?lma, fel, gszlk, duyu kayb? vb) dn?mesi anlam?na gelir. Bu hastalarda yap?lan btn tetkik ve incelemelere ra?men bu belirtilere neden olabilecek bir bedensel hastal?k bulunamaz. Kad?nlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazla grlmektedir. Her ya?ta grlebilir, ocuklarda da nadiren grlebilir, s?kl?kla ergenlik ve genlik dneminde ortaya ?kmaktad?r. 10 ya??n alt?nda ve 35 ya??n stnde seyrek grlmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Konversiyon Bozuklu?u Neden Olur?

Sonular? Nelerdir?

Tedavi Nas?l Yap?l?r?

Ens?k grlen ve doktora ba?vuruya neden olan belirti bay?lmalard?r. Bay?lmalar, sara benzeri nbet geirme, ?rp?nma,kas?lma gibi belirtiler ?eklinde olabilir. Bu tr belirtiler genelde di?erinsanlarla birlikteyken ortaya ?kar; hasta yere yava? d?er yaralanmave bilin kayb? pek grlmez. Etrafta konu?ulanlar? duyabilir ancak cevap veremez ve bay?lma genelde uzun srelidir. Baz? hastalar bu bay?lma sonras? yksek sesle a?layarak kendine gelir. Kendine gelirken sald?rgan davran??larda bulunma sa?n?, yzn yolma gibi ta?k?nl?k belirtileri grlebilir. Ki?i e?er bu bay?lma ve sonras?nda olanlar? ve yapt?klar?n? hat?rlam?yorsa buna disosiyatif (kendinden geme) nbet ad? da verilir. Bay?lma kadar s?k ba?vuruya yol amamakla birlikte konversiyon bozuklu?unda grlebilen di?er belirti tipleri aras?nda vucutta bir blgede (genelde kol veya bacak) uyu?ma, hissizlik, hareketsizlik (kol veya baca??n tutmamas?) veya g kayb?, konu?amama, ses k?s?kl???, krlk; Bedenin herhangi bir yerinde titreme, sars?nt? veya istemsiz beden hareketleri (kol bacak atmas?) grlebilir. Belirtiler genelde bedenin sol taraf?ndad?r.

Konversiyon Bozuklu?u Neden Olur?

Konversiyon bozuklu?u e?itli ruhsal zorlanmalar kar??s?nda baz? bireylerin tepki verme biimidir, yani ki?inin ba?a ?kamad??? sorunlar, evresel olaylar (aile ii tart??ma, ailevi sorunlar, ?iddete maruz kalma, kendisine yak??t?ramad??? bir olaydan dolay? kendisini sulama veya ba?kalar? taraf?ndan sulanma, a??r? korku, endi?e, pi?manl?k) oldu?unda bu duruma verdi?i tepkisi biimidir. Disosiyatif bay?lma veya kendinden gemeyi ki?inin olumsuz yo?un duygulardan geici olarak uzakla?mas?n? sa?layan bir korunma dzene?idir. Bu tr bay?lmalar elektrikli cihazlar? yksek voltajdan koruma i?levi gren sigortan?n yksek voltaj geldi?inde atarak elektri?i kesip sistemi kapatmas?na benzer. Birey bilinli bir haldeyken kald?ramayaca?? yo?un olumsuz duygulara (fke, znt, utan, korku vb) maruz kald???nda sigorta atarak ki?i bilincini kaybetmekte ve bu yo?un ruhsal ac?dan geici olarak kurtulmaktad?r. Disosiyatif bozukluk sakin, kibar, insanlar? zmek istemeyen ve onlara hay?r diyemeyen insanlarda s?k grlr. Buna dayal? olarak ta konversiyon bozuklu?u olan ve evresi ile szel ileti?im kuramayan ve s?k?nt?lar?n? payla?amayan insanlar?n bus?k?nt?lar?n?n bedene yans?yarak bir anlamda bedenleriyle s?k?nt?lar?n? dile getirdikleri d?nlmektedir. Belirtiler her tr ruhsal bask? yaratan olaya ba?l? ?kabilir (yas, lm, tart??ma, ekonomik glk, ailevi sorunlar)

Konversiyon belirtileri ruhsal olarak iki yarar sa?lar: ?lk olarak ki?i kendisinde sorun yaratan ruhsal s?k?nt?dan kurtulur, ayr?cadolayl? olarak rahats?zl??? nedeniyle evresinin tutumu daha destekleyici hale gelip kendisine anlay?? gsterilebilir.Baz? durumlarda ortaya ?kan belirtilerin ki?inin ya?ad?klar?yla ba?lant?s? olabilir rne?in grmemesi gereken bir olaya tan?kolan bir ki?ide krlk veya i?itmemesi gereken ?eleri i?iten bir ki?ide konu?amama ortaya ?kabilir. Konversiyon bozuklu?u olanki?ilerin belirtileri bazen aile veya yak?n akraba ve kom?ularda grlen hastal?k belirtilerini taklit edebilir. rne?in yak?n evresindegerek bir sara hastas? veya bay?lma tipi konversiyon bozuklu?u olan bir ki?ide konversiyon bozuklu?u olu?ursa buna benzerbay?lmalar grlebilir.

? Geri Dn

Sonular? Nelerdir?

Bu belirtiler nedeni ile hastan?n baz? sorunlar? azalabilse de i? ve aile hayatlar?nda sorunlar ortaya ?kar verimleri azalabilir. Aniden ba?layan, geici olarak ya?anan zor bir durum sonras? ortaya ?km??sa, ki?ide ba?ka psikiyatrik hastal?k veya bedensel hastal?k yok ise sonu genelde iyidir. Ek rahats?zl??? olmayan veya geici zorlanmalar nedeniyle konversiyon ortaya ?kan hastalarda e?er sorun ortadan kalkm??sa belirtiler zamanla kendili?inden kaybolur. Bu rahats?zl??? olan ki?iler telkine yatk?n olduklar? iin bir tak?m halk doktorlar? veya t?p d??? yntemlerle hemen iyile?ti?i sylenen rahats?zl?klar?n o?unlu?unu konversiyon bozuklu?u olu?turur. Uzun y?llard?r sren, olumsuz ya?am ko?ullar? ve zor olaylar?n sreklilik gsterdi?i ki?ilerde tedaviye ra?men belirtiler devam edebilir.

? Geri Dn

Tedavi nas?l yap?l?r?

Bedensel olarak iyice incelenen ve bedensel hastal?k saptanmayan hastalarda psikjyatrik muayene ile konversiyon bozuklu?u tan?s? konulduktan sonra tedavi ba?lan?r. Ki?ide bedensel bir hastal?k bulunmad???ndan tedavisi acil de?ildir ve psikiyatrik tedavilerinin de acil servis ko?ullar?nda yap?lmas? olanaks?zd?r. Bu hastalar?n psikiyatri hekimine psikiyatrik muayeneye uygun olduklar? zaman yani konu?arak kendilerini anlatabildikleri dnemde tedaviye getirilmeleri uygundur.

Aile ve yak?n evrenin bu ki?ilerle sadece konversiyon belirtileri varken ilgilenmesi (yani sadece bay?l?nca, dili tutulunca vb) sorunun srmesine yol aar. Bu nedenle ailenin bu ki?iye uygun ve destekleyici bir yakla??m? genel olarak gstermesi konversiyon belirtileri varken zel bir tutum de?i?ikli?i gstermemesi yararl? olur. Tedavide ailenin doktorla i?birli?i iinde olmas?n?n tedavinin ba?ar?s? a?s?ndan byk nemi vard?r. Baz? ki?ilerde ek bir ba?ka ruhsal rahats?zl?klar olabilir o zaman bunun tedavisi yap?lmal?d?r. zc veya s?k?nt? verici bir olay sonras? bay?lan ve bunun psikolojik kkenli bay?lma oldu?u doktorlar taraf?ndan onaylanan ki?iler aile ortam?nda bay?ld???nda onu sakin bir odaya al?p yaln?z b?rakmak hastaya daha iyi gelecektir. Bu tr hastalara so?an koklatma, so?uk du?a sokma, kolonya ile el ve yz ovulmas?, evredeki herkesin ba??na toplanmas? gibi i?lemler uygulamak yard?mc? olmak yerine stresini daha da art?rmaktan ba?ka i?e yaramaz. Kronik ve zor olgularda tedavide iki nokta zerinde durulur birincisi hastada zorlanma yaratan sorunlar?n zm ve ikinci olarak da sorunlar kar??s?nda konversiyon tepkisi yerine daha olgun tepkiler geli?tirmenin sa?lanmas?. Bu bazen y?llarca srecek ve ki?ilikte k?smi de?i?ikli?i hedefleyen psikoterapilerle olanakl?d?r.

? Geri Dn

 

BDPD PROGRAMLARININ UYGULANDI?I ?EH?RLER

B?LG? ED?N?N